Списък на всички IP адреси: *.*.*.* (0.*.*.* - 255.*.*.*)

Това е списък на всички IP адреси, първият байт е 0 - 255, следните три байта могат да бъдат променени (звездичката по-долу), изразена като *.*.*.* (0.0.0.0 - 255.255.255.255).

IP адресите могат да бъдат разделени на 5 класа:

  1. IP адрес от клас A: първият байт е между 0 - 127 (1.0.0.1 ~ 126.155.255.254) (127.0.0.1 е запазен адрес, обикновено използван за loopback адрес)
  2. IP адрес от клас B: първият байт е между 128 - 192 (128.0.0.1 ~ 191.255.255.254)
  3. IP адрес от клас C: първият байт е между 192 - 223 (192.0.0.1 ~ 223.255.255.254)
  4. IP адрес от клас D: първият байт е между 224 - 239 (224.0.0.1 ~ 239.255.255.254)
  5. IP адрес от клас E: първият байт е между 240 - 255 (240.0.0.1 ~ 255.255.255.254)

IPv4: all Network Class, Net ID, Host ID Описание на IP адреса в двоичен, десетичен и шестнадесетичен Описание на IP адрес клас A/B/C/D/E и ID на мрежата, Host ID

Съдържание:

1. Първи пример за IP адрес

IP:0 Таблица за икона / изображение

0.0.0.0 е запазен IP адрес. Запазеният IP адрес няма да се използва в Интернет, така че когато маршрутизаторът, свързан към WAN, обработва запазения IP адрес, той просто изхвърля пакета и не го насочва към WAN. По този начин данните, генерирани от запазения IP адрес, са изолирани вътре в локалната мрежа. Повече подробности: 0.0.0.0.

🔝 Върнете се в началото

2. Списък с IP адреси от клас A

IPv4: 0 Network Class, Net ID, Host ID Описание на IP адреса в двоичен, десетичен и шестнадесетичен Описание на IP адрес клас A/B/C/D/E и ID на мрежата, Host ID

IP адрес от клас А означава: в четиричастния номер на IP адреса (например: байт 1.байт 2.байт 3.байт 4), първият номер на част (байт 1) е номерът на мрежата, останалите три части числата (байт 2.байт 3.байт 4) са номерът на локалния компютър.

Ако IP адресът се изрази в двоичен код, IP адресът клас A се състои от 1-байтов мрежов адрес и 3-байтов хост адрес, а най-високият бит на мрежовия адрес трябва да бъде '0'.

Диапазон на IP адреси клас A: 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255, наличен диапазон на IP адреси: 1.0.0.1 ~ 127.255.255.254.

Дължината на мрежовия идентификатор в IP адрес на клас A е 7 бита, а дължината на идентификатора на хоста е 24 бита. Броят на мрежовите адреси от клас А е сравнително малък (2 ^ 7 - 2 = 126), което може да се използва за повече от 160 милиона хостове на големи мрежи (2 ^ 24 - 2 = 16 777 214).

Ако трябва да знаете повече за частите с IP адреси от клас A, можете да щракнете върху връзката заглавие в списъка с IP адреси на клас A.

🔝 Върнете се в началото

3. Списък с IP адреси от клас B

IPv4: 128 Network Class, Net ID, Host ID Описание на IP адреса в двоичен, десетичен и шестнадесетичен Описание на IP адрес клас A/B/C/D/E и ID на мрежата, Host ID

IP адрес от клас B означава: в номера на четири части на IP адреса (например: байт 1.байт 2.байт 3.байт 4), първите две номера на частта (байт 1.байт 2) са номерът на мрежата, а останалите две номера на частта (байт 3.byte 4) са номерът на локалния компютър.

Ако IP адресът се изрази в двоичен код, IP адресът клас B се състои от 2-байтов мрежов адрес и 2-байтов хост адрес, а най-високият бит на мрежовия адрес трябва да бъде „10“.

Обхват на IP адрес клас B: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255, наличен диапазон на IP адреси: 128.0.0.1 ~ 191.255.255.254.

Дължината на мрежовия идентификатор в IP адрес на клас B е 14 бита, а дължината на идентификатора на хоста е 16 бита. Мрежовите адреси от клас B са подходящи за средномащабни мрежи (2 ^ 14 = 16384), като всяка мрежа може да съдържа повече от 60 000 компютъра (2 ^ 16 - 2 = 65534).

Ако трябва да знаете повече за частите с IP адреси на клас B, можете да щракнете върху връзката заглавие в списъка на IP адресите на клас B.

🔝 Върнете се в началото

4. Списък с IP адреси от клас C

IPv4: 192 Network Class, Net ID, Host ID Описание на IP адреса в двоичен, десетичен и шестнадесетичен Описание на IP адрес клас A/B/C/D/E и ID на мрежата, Host ID

IP адрес от клас C означава: в четиричастния номер на IP адреса (например: байт 1.байт 2.байт 3.байт 4), първите три номера на частта (байт 1.байт 2.байт 3) са номер на мрежата, а останалият номер на част (байт 4) е номерът на локалния компютър.

Ако IP адресът се изрази в двоичен код, IP адресът клас C се състои от 3-байтов мрежов адрес и 1-байтов хост адрес, а най-високият бит на мрежовия адрес трябва да е '110'.

Обхват на IP адрес клас C: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255, наличен диапазон на IP адреси: 192.0.0.1 ~ 223.255.255.254.

Дължината на мрежовия идентификатор в IP адрес клас C е 21 бита, а дължината на идентификатора на хоста е 8 бита. Броят на мрежовите адреси на клас C е голям (2 ^ 21 = 2097152). Подходящи са за малки локални мрежи, всяка мрежа може да съдържа до 254 компютъра (2 ^ 8 - 2 = 254).

Ако трябва да знаете повече за частите с IP адрес на клас C, можете да щракнете върху заглавната връзка в списъка с IP адреси на клас C.

🔝 Върнете се в началото

5. Списък с IP адреси от клас D

IPv4: 224 Network Class, Net ID, Host ID Описание на IP адреса в двоичен, десетичен и шестнадесетичен Описание на IP адрес клас A/B/C/D/E и ID на мрежата, Host ID

Първите 4 бита на клас клас адрес винаги са 1110, предварително зададените първи 3 бита са 1 означава, че адресът клас D започва от 128 + 64 + 32 = 224, а четвъртият бит е 0 означава максималната стойност на клас D адресът е 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 239.

Обхват на IP адрес клас D: 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255.

IPv4 адресите от клас D не правят разлика между мрежови адреси и адреси на хост.

IP адресите от клас D са запазени за използване от интернет архитектурния съвет (IAB) за многоадресни адреси (комуникация от един към много).

Ако трябва да знаете повече за частите с IP адреси на клас D, можете да щракнете върху заглавната връзка в списъка с IP адреси на клас D.

🔝 Върнете се в началото

6. Списък с IP адреси от клас E

IPv4: 240 Network Class, Net ID, Host ID Описание на IP адреса в двоичен, десетичен и шестнадесетичен Описание на IP адрес клас A/B/C/D/E и ID на мрежата, Host ID

Първите 4 бита на клас клас адрес винаги са 1111, а предварително зададените първи 4 бита са 1, което означава, че адресът на клас E започва от 128 + 64 + 32 + 16 = 240.

Обхват на IP адрес от клас E: 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255.

IPv4 адресите от клас E не правят разлика между мрежови адреси и адреси на хост.

IP адресите от клас E са запазени за бъдеща употреба и обикновено се използват за изследователски цели. Следователно, в Интернет няма наличен адрес от клас Е.

Ако трябва да знаете повече за частите от IP адреси на клас E, можете да щракнете върху заглавната връзка в списъка на IP адресите на клас E.

🔝 Върнете се в началото

7. Пример за последен IP адрес

IP:255.255.255.255 Таблица за икона / изображение

255.255.255.255 е запазен IP адрес. Запазеният IP адрес няма да се използва в Интернет, така че когато маршрутизаторът, свързан към WAN, обработва запазения IP адрес, той просто изхвърля пакета и не го насочва към WAN. По този начин данните, генерирани от запазения IP адрес, са изолирани вътре в локалната мрежа. Повече подробности: 255.255.255.255.

🔝 Върнете се в началото

8. Обзор

Можете да видите, че няма припокриване между различните класове IP адрес.

Петте класа IP адреси също се различават от техните приложения:

  1. IP адреси от клас A се използват от държавните агенции;
  2. IP адреси от клас B се разпределят на средни предприятия;
  3. IP адреси от клас C могат да се задават свободно;
  4. IP адреси от клас D се използват за мултикаст;
  5. IP адреси от клас E са запазени за експерименти.

В момента популярната IPv4 класификация е разделена от различни комбинации от номер на мрежа и номер на хоста. За 32-битови адреси дължината на ABC три класа мрежови номера е 8, 16, 24, а клас D се използва за мултикаст, клас Е е запазен. Всички изчисления на мрежовото пространство трябва да са „минус 2“, тъй като се приспадат 2 резервирани адреса: „0“ за тази мрежа и „255“ за излъчване.

🔝 Върнете се в началото

Езици