Име на хоста

Име на хоста от Сървър (172.16.5.201) за IP 3.215.190.193. Имената на хостове може да са добавили името на Domain Name System (DNS) домейн, отделен от специфичния за хоста етикет с период ("точка"). Във втората форма името на хоста се нарича име на домейн.

📱 Вход

 

В компютърните мрежи име на хост (архаично име на възел) е етикет, който се присвоява на устройство, свързано към компютърна мрежа и който се използва за идентифициране на устройството в различни форми на електронна комуникация, като например World Wide Web. Имената на хостове могат да бъдат прости имена, състоящи се от една дума или фраза, или могат да бъдат структурирани.

Интернет имена на хостове може да са добавили името на домейн на система от имена на домейни (DNS), отделен от специфичния за хоста етикет с период ("точка"). В последната форма име на хост се нарича също име на домейн. Ако името на домейна е напълно посочено, включително домейн от най-високо ниво в Интернет, тогава се казва, че името на хоста е напълно квалифицирано име на домейн (FQDN). Имената на хостове, които включват DNS домейни, често се съхраняват в системата с имена на домейни заедно с IP адресите на хоста, които те представляват с цел картографиране на името на хоста към адрес или обратния процес.

ping IP

Уикипедия : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Коментар

Езици